• CENTRUM OGRODNICZE - Konferencja

  W dniu 30. sierpnia 2013 odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. "CENTRUM OGRODNICZE - Spełnienie Potrzeb Klienta", która towarzyszyć będzie 21. Międzynarodowej Wystawie "Zieleń to Życie". Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, będące Partnerem tego wydarzenia już dziś serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania swojego udziału.  

  Jak pisze p. Joanna Filipczak, Koordynator konferencji z ramienia Agencji Promocji Zieleni: „W tym roku uczestnicy będą mieli unikalną okazję zyskania nowych inspiracji, dzięki poznaniu oczekiwań konsumentów i przyjrzeniu się z bliska wynikom audytu przeprowadzonego w polskich centrach ogrodniczych – różnej wielkości, w różnej lokalizacji i charakterze. Pozyskane metodą „tajemniczego klienta” informacje, a także płynące z nich wnioski i propozycje rozwiązań osadzone w polskich realiach będą okazją do poszerzenia Państwa wiedzy oraz niewątpliwą inspiracją do działań we własnych placówkach. 

  Audyt zrealizowany został w maju 2013 przez BMJ Doradztwo Personalne przy udziale partnerów z Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Odwiedzając centra ogrodnicze audytorzy brali pod uwagę i ocenili kluczowe dla klientów kwestie dotyczące szerokości asortymentu, jakości, profesjonalizmu obsługi, warunków zakupu. Wchodząc w rolę kupujących wykorzystali jednocześnie swoje kompetencje zawodowe. 

  Uzyskaliśmy w ten sposób bezcenną dla każdego właściciela centrum ogrodniczego wiedzę o potrzebach i preferencjach polskich konsumentów. Pozyskane informacje, wynikające z nich wnioski i rozwiązania zostaną Państwu przedstawione podczas konferencji. Omówione zostaną zagadnienia: dojazd i lokalizacja, miejsce i rozplanowanie centrum, kompetencja pracowników i poziom obsługi klientów, oferta i asortyment, rozwiązania, pomysły i inspiracje wspomagające sprzedaż, wizerunek w internecie i na Facebooku. 

  W programie także: prezentacja mechanizmów funkcjonujących w sieciach typu DIY. Prelegent (p. Paweł Koziołkiewicz) – z wieloletnim doświadczeniem zarządzania w tego typu placówce przedstawi krótką analizę ich funkcjonowania w odniesieniu do centrów ogrodniczych, koncentrując się głównie na różnicach, które można przełożyć na atuty tradycyjnych placówek ogrodniczych”.

  Zapraszamy do uczestnictwa! Zgłoszenia należy przesłać faksem, mailem, pocztą lub internetowo (zakładka "seminaria i konferencje" na stronie www.zielentozycie.pl do dnia 15. sierpnia 2013 roku.  

  Konferencja odbędzie się 30. sierpnia 2013 roku, w godzinach 14.00 - 17.00 w Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

   

 • Zmiany podatkowe od 01.04.2013

   1 kwietnia 2013 roku to dzień, w którym wprowadzono szereg zmian podatkowych w wielu obszarach. Spora część z tych zmian dotyczy przedsiębiorców prowadzących sklepy i centra ogrodnicze.   

  • VAT
  1. Dostosowując polskie regulacje podatkowe do zapisów dyrektyw Unii Europejskiej, od 1 kwietnia zredefiniowano pojęcia importu i eksportu. Za moment eksportu uznawana jest chwila, w której wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej rozpoczyna być obejmowany procedurą celną, natomiast import następuje w momencie rozpoczęcia procedury celnej wwozu towaru na teren Unii Europejskiej. Wcześniej eksport/import towarów występował tylko w sytuacji, gdy procedura wywozu/wwozu towaru poza/na terytorium Unii Europejskiej rozpoczynała się na terytorium Polski. Przepisy sprecyzowały, że opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega tylko import, który został dokonany na terytorium naszego kraju. Nie zmienił się natomiast moment powstawania obowiązku podatkowego.  
  2. Uproszczono definicję działalności gospodarczej - ustawodawca przestał utrzymywać, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet wówczas, gdy dana czynność została wykonana jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstego jej wykonywania. Definicja działalności gospodarczej przestała tym samym obejmować czynności okazjonalne, co pozwoli zarówno podmiotom, jak i organom skarbowym łatwiej ocenić, czy wykonanie danej czynności jest już działalnością gospodarczą, czy jeszcze nie.
  3. Ustawodawca znowelizował definicję próbki - jest to teraz próbka egzemplarzy towarów lub ich niewielkich ilości, mających na celu promocję jego sprzedaży, czyli forma "egzemplarza promocyjnego". Przekazywanie prezentów małej wartości (o wartości do 10 zł) lub próbek do celów związanych z prowadzoną działalnością, nie podlega opodatkowania.
  4. Uściślono, że opodatkowanie nieodpłatnego przekazywania towarów dotyczy zarówno towarów nabytych, jak i towarów własnej produkcji, z zachowaniem dotychczasowego warunku, tj. istnienia prawa do odliczenia od nabycia lub wytworzenia przekazanych towarów. Do grupy towarów, których nieodpłatne przekazanie jest opodatkowane, włączono drukowane materiały reklamowe i promocyjne, chyba, że spełniają one kryteria prezentów małej wartości, a w przypadku droższych materiałów, jeżeli wartość przekazanych towarów jednemu podatnikowi nie przekroczy w ciągu roku 100 zł (na co należy mieć dokumentację w postaci ewidencji obdarowywanych podatników).
  5. Na stawkę podstawową 23% zmieniono VAT nakładany na sprzedaż (dostawę) każdego naparu, albo napoju z naparem kawy lub herbaty, bez względu na zawartość tego naparu, a także na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego,  które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej.
  6. Małych podatników rozliczających się metodą kasową nie obowiązuje już 90-dniowy termin rozliczenia dostawy towarów lub świadczenia usług.
  7. Aby skorzystać z możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) nie trzeba już podawać na fakturze numeru kontrahenta oraz swojego numeru VAT UE. Dostawca będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT względem swojej WDT, jeśli w chwili składania do urzędu deklaracji podatkowej, w której wykazywana jest dana WDT, będzie zarejestrowany, jako podatnik VAT-UE.
  •  Kasy fiskalne
  1. W dniu 1 kwietnia w życie wchodzi także Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas fiskalnych. Ujęto w nim kilka istotnych dla podatników zmian. Pierwszą z nich jest podkreślenie, że kasa fiskalna służy do ewidencjonowania wszystkich rodzajów sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, czy też wpłaconych zaliczek.
  2. Zrezygnowano ze szczegółowego ustalania szerokości rolki, wysokości czcionki itd. na rzecz określenia, że paragon ma być czytelny dla nabywcy. Zmianą jest to, że musi on zawierać określenie "PARAGON FISKALNY", wartość rabatów lub narzutów oraz zrozumiałe nazwy sprzedanych usług i towarów, co ma na celu łatwą identyfikację zakupów dla nabywcy, a dla fiskusa oczywiste wskazanie określonych towarów i usług oraz sposobu ich opodatkowania. Zrezygnowano z wymogu drukowania paragonów wyłącznie w języku polskim.
  3. Na żądanie nabywcy na paragonie musi znaleźć się numer NIP odbiorcy, dzięki czemu paragon wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 100 Euro staje się on tzw. fakturą uproszczoną.
  4. Wszystkie zwroty towarów i uznane reklamacje muszą być ewidencjonowane w ściśle podany sposób. Ewidencja musi zawierać co najmniej datę sprzedaży, datę zwrotu (całkowitego lub częściowego) lub uznania reklamacji (całkowitej lub częściowej), wartość brutto zwrotu / reklamacji i wysokość podatku należnego odpowiadającego tej wartości. Dołączyć należy paragon fiskalny, na którym ujęto transakcję sprzedaży, a w przypadku reklamacji protokół podpisany przez obie strony. Ustawodawca nie określił minimalnej kwoty dla takich protokołów, dlatego należy je podpisywać w każdym przypadku.
  5. Podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania wszystkich pomyłek, w tym celu należy prowadzić spis zawierający przynajmniej datę dokonania błędnego wpisu, kwotę brutto oraz podatku należnego, opis przyczyny i okoliczności popełnienia błędu i dołączyć błędny paragon.
  6. Przegląd kas odbywać się teraz może nie rzadziej, niż co 2 lata, co jest ułatwieniem dla podatników, których dotychczas obowiązywał sztywny termin 24 miesięcy.