image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca aktualnie lub w przeszłości  właścicielem centrum ogrodniczego lub uczestnicząca w zarządzaniu centrum ogrodniczym.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością centrów ogrodniczych, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

§ 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

         1/ brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,

         2/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

         3/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

         1/ aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia,

         2/ przejawianie inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia,

         3/ regularne opłacanie składki członkowskiej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3/ Statutu.

        4/ przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Nie może być wybierany i wybierać do władz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 9

1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:

         1/ wystąpienia,

         2/ wykreślenia,

         3/ wykluczenia.

2. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka.

3. Wykreślenia dokonuje zarząd Stowarzyszenia w przypadku nie płacenia składek w okresie dłuższym niż rok lub śmierci członka.

4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Stowarzyszenia:

         1/ popełni przestępstwo ustalone prawomocnym wyrokiem sądu,

         2/ działa na szkodę Stowarzyszenia,

         3/ rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie,

         4/ nie przestrzega etyki zawodowej.

5. Od decyzji zarządu o wykreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w trybie wskazanym w § 22 Statutu. 

Powrót do spisu treści…

Call Now Button