image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

XIV Walne Zgromadzenie Członków PSCO

XIV Walne Zgromadzenie Członków PSCO

 

W dniach od 9 do 11 listopada 2012 r. odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Zjazd, który odbył się w Opalenicy, poświęcony był kilku ważnym dla Stowarzyszenia tematom. Pierwszego dnia skupiono się na sprawach formalnych – zatwierdzono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok finansowy, a Prezes PSCO przedstawił szczegółowo zakres pracy wykonanej przez Zarząd i Biuro Stowarzyszenia oraz nakreślił plan działań na rok następny.

Kolejna część spotkania poświęcona była dyskusji na temat obecnej sytuacji na rynku ogrodniczym, kierunków zachodzących zmian i potrzeb reagowania na nie przez właścicieli Centrów Ogrodniczych. Członkowie PSCO mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicieli dużej zagranicznej organizacji zakupowej, która podzieliła się z Delegatami swoim doświadczeniem i metodami pracy. Podsumowano także pracę grupy  Członków PSCO, która wytyczyła kierunki  działań niezbędne dla utrzymania konkurencyjności Centrów Ogrodniczych. Dyskusja skupiała się tych obszary działań, które potrzebują głębszej analizy i wypracowania wspólnej polityki działania. Uczestnicy Zjazdu podzielili się na grupy robocze i w mniejszych zespołach pracowali nad tematami wymagającymi szczegółowych ustaleń.

Walne Zgromadzenie zostało uwieńczone szkoleniem przeprowadzonym przez przedstawicieli Firmy Eko Cykl, organizacji zajmującej się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Prelekcja dotyczyła głównie  tematyki opłaty produktowej i innych obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustaw związanych z ochroną środowiska.

Call Now Button