image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Cele Stowarzyszenia

III. Cele Stowarzyszenia 

§ 5

Celem stowarzyszenia jest: 

1.    Działanie na rzecz rozwoju Centrów Ogrodniczych.

2.    Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów państwowych, samorządowych  oraz innych podmiotów.

3.    Podejmowanie i prowadzenie działań o charakterze szkoleniowym, edukacyjno- oświatowym, naukowym oraz kulturalnym  na rzecz członków Stowarzyszenia oraz  innych podmiotów i osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia   w zakresie zdobywania, upowszechniania i pomocy w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej bądź przydatnej  w tworzeniu i prowadzeniu centrum ogrodniczego.

4.    Inspirowanie i wspieranie działań służących doskonaleniu poziomu usług świadczonych przez centra ogrodnicze szczególnie w zakresie handlu, organizacji, zarządzania, ogrodnictwa, kształtowania i konserwacji terenów zieleni, ochrony środowiska , zrównoważonego rozwoju i ekologii.

5.    Podejmowanie i prowadzenie działań doskonalących i podnoszących wiedzę ogrodniczą i biznesową członków Stowarzyszenia.

6.    Inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji  z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej , przyrody i ekologii. 

7.    Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

8.    Rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury związanej z obcowaniem z  przyrodą w szczególności z roślinami.

9.    Upowszechnianie osiągnięć naukowo- badawczych i artystycznych  służącej poprawie jakości produktów i usług oferowanych przez centra ogrodnicze, w szczególności w zakresie ochrony roślin, wprowadzania nowych produktów w tym odmian roślin  oraz wspieranie  bądź współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności badawczej i naukowej. 

Powrót do spisu treści…

Call Now Button