image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

STATUT PSCO

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CENTRÓW OGRODNICZYCH

Definicja Centrum Ogrodniczego: Centrum Ogrodnicze to miejsce, w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną towarów i usług wykorzystywanych przy tworzeniu, pielęgnacji i upiększaniu otoczenia wszędzie tam, gdzie człowiekowi towarzyszą rośliny.

images

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, i działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104) ze zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Owińska k/Poznania, gm. Czerwonak, woj. wielkopolskie.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może używać pełnej nazwy Stowarzyszenia, jak również jego skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.

3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w § 7 niniejszego Statutu. Wspierającymi członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne. Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego jak zagranicznego o podobnych zainteresowaniach i charakterze.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

III. Cele Stowarzyszenia

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz rozwoju Centrów Ogrodniczych.

2. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów państwowych, samorządowych oraz innych podmiotów.

3. Podejmowanie i prowadzenie działań o charakterze szkoleniowym, edukacyjno- oświatowym, naukowym oraz kulturalnym na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia w zakresie zdobywania, upowszechniania i pomocy w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej bądź przydatnej w tworzeniu i prowadzeniu centrum ogrodniczego.

4. Inspirowanie i wspieranie działań służących doskonaleniu poziomu usług świadczonych przez centra ogrodnicze szczególnie w zakresie handlu, organizacji, zarządzania, ogrodnictwa, kształtowania i konserwacji terenów zieleni, ochrony środowiska , zrównoważonego rozwoju i ekologii.

5. Podejmowanie i prowadzenie działań doskonalących i podnoszących wiedzę ogrodniczą i biznesową członków Stowarzyszenia.

6. Inspirowanie i wspieranie działań służących szeroko pojętej edukacji z zakresu wiedzy i kultury ogrodniczej , przyrody i ekologii.

7. Podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

8. Rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury związanej z obcowaniem z przyrodą w szczególności z roślinami.

9. Upowszechnianie osiągnięć naukowo- badawczych i artystycznych służącej poprawie jakości produktów i usług oferowanych przez centra ogrodnicze, w szczególności w zakresie ochrony roślin, wprowadzania nowych produktów w tym odmian roślin oraz wspieranie bądź współudział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem działalności badawczej i naukowej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez:

1.    szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

2.    wszechstronne propagowanie metod i technik sprzedaży oraz pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku rynkowego w zakresie relacji z klientem i dostawcą, a także doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,

3.    wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy branżowej z zakresu ogrodnictwa, pielęgnacji terenów zieleni oraz funkcjonowania i misji centrów ogrodniczych, a także wiedzy służącej ochronie środowiska  w tym wykorzystania źródeł energii odnawialnej, propagowaniu nowości naukowych przez: stosowne publikacje, organizowanie sympozjów, kursów, zjazdów, wykładów, odczytów krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych sympozjach, kursach, zjazdach, wykładach, odczytach; organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych lub promocyjnych,

4.    podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, szczególnie przez uczestnictwo w akcjach służących propagowaniu działań w tym zakresie, jak również patronowanie takim akcjom,

5.    wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia, jak również przez współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,

6.    działania mające na celu reklamowanie i promowanie celów i działalności Stowarzyszenia,

7.    prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, inicjując tym samym współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

8.    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

9.    działalność wystawienniczą, wydawniczą i prasową,

10. wspieranie inicjatyw organizowanych przez inne podmioty zewnętrzne w zakresie pokrywającym się z celami Stowarzyszenia, głównie przez oficjalne popieranie lub patronowanie takim przedsięwzięciom, a także bezpłatne użyczanie logo Stowarzyszenia,

11. współpracę z jednostkami badawczo rozwojowymi i naukowymi oraz inspirowanie działalności naukowej i oświatowej.

12. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów i struktur Stowarzyszenia.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca aktualnie lub w przeszłości  właścicielem centrum ogrodniczego lub uczestnicząca w zarządzaniu centrum ogrodniczym.

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością centrów ogrodniczych, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1/ brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,

2/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1/ aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia,

2/ przejawianie inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia,

3/ regularne opłacanie składki członkowskiej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3/ Statutu.

        4/ przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. Nie może być wybierany i wybierać do władz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:

1/ wystąpienia,

2/ wykreślenia,

3/ wykluczenia.

2. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka.

3. Wykreślenia dokonuje zarząd Stowarzyszenia w przypadku nie płacenia składek w okresie dłuższym niż rok lub śmierci członka.

4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Stowarzyszenia:

1/ popełni przestępstwo ustalone prawomocnym wyrokiem sądu,

2/ działa na szkodę Stowarzyszenia,

3/ rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie,

4/ nie przestrzega etyki zawodowej.

5. Od decyzji zarządu o wykreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w trybie wskazanym w § 22 Statutu.

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna,
4/ sąd koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu władz przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

§ 11

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

§ 12

1. Władze Stowarzyszenia obowiązane są przestrzegać prawo, postanowienia Statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, również samorządności.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków – z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem, w tym, z zastrzeżeniem postanowień § 15.

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez zarząd co najmniej raz do roku w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji i innych dedykowanych systemów informatycznych, najpóźniej do dnia 15 grudnia, z tym, że raz na trzy lata Walne Zgromadzenie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zarząd powiadamia członków na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków..

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/5 ogółu członków w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji i innych dedykowanych systemów informatycznych.
2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje sprawy wyłącznie, z powodu których zostało zwołane. Powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku na piśmie.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a bez względu na ilość uczestników – w drugim terminie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, w drugim terminie.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru władz oraz uchwały w sprawie odwołania od decyzji zarządu w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka, które przeprowadza się w wyniku głosowania tajnego.
6. Zarząd Stowarzyszenia może organizować głosowania w formie jawnej i niejawnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, jeżeli mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają takie głosowana.
7. Udział członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w Walnym Zebraniu potwierdza swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania.
8. O wyniku głosowań nad uchwałami podjętymi Zarząd niezwłocznie zawiadamia członków uczestniczących w głosowaniu.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1/ uchwalanie zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia,
2/ ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,
3/ określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym także wysokości składek członkowskich,
4/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
5/ udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
6/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
7/ wybór i odwoływanie: prezesa zarządu, członków: zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
8/ podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9/ rozpoznawanie odwołań od uchwał zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10/ ustalanie wzoru znaku graficznego Stowarzyszenia oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez poszczególnych członków Stowarzyszenia,
11/ nadawanie honorowego członkostwa w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia.
2. W głosowaniu nad udzieleniem zarządowi absolutorium nie mogą brać udziału członkowie zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób. Wyboru wszystkich członków zarządu w tym prezesa zarządu dokonuje dokonuje Walne Zgromadzenie Członków. Na poszczególne funkcje, poza prezesem zarządu, członkowie zarządu dokonują wyboru spośród siebie.
2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale, w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji I innych dedykowanych systemów informatycznych.
3. Do ważności uchwał zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w § 15 niniejszego Statutu.
4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
1/ realizuje Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
2/ realizuje merytoryczny program Stowarzyszenia,
3/ reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
4/ dysponuje funduszami Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem,
5/ zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,
6/ uchwala regulamin pracy biura Stowarzyszenia i określa jego etaty oraz wynagrodzenie pracowników,
7/ załatwia wszelkie inne sprawy nie należące do pozostałych władz Stowarzyszenia.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Stowarzyszenie może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

§ 18

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
2. Posiedzenie komisji rewizyjnej odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
3. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 19

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1/ kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
2/ przedkładanie zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków, co najmniej raz w roku, oceny działalności zarządu i przedstawienie wniosków – w tym wniosku dotyczącego absolutorium dla zarządu,
4/ wnioskowanie pod adresem zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20

1. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają sędziowie ze swego grona nie później niż w 14 dni po wyborach.
3. Tryb pracy sądu koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Sąd koleżeński wymierza następujące kary:
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ zawieszenie w prawach członka na okres do 3 lat,
4/ wykluczenie z szeregu Stowarzyszenia.
5. Postępowanie przed sądem koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub na wniosek zarządu.

§ 21

1. Do zakresu działania sądu koleżeńskiego należy:
1/ rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych,
2/ orzekanie o wykluczeniu członka z szeregu Stowarzyszenia za czyny opisane w § 9 ust. 4,
3/ stosowanie innych kar wymienionych w § 20 ust. 4 Statutu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Stowarzyszenia obowiązków statutowych lub etyki zawodowej,
4/ przedstawienie raz w roku sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 22

Od orzeczeń sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

§ 23

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze pochodzące ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów.
2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego statutowych celów.

§ 24

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą:

1/ w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej: „PKD”)( Dz.U. Nr 251 poz. 1885 ze zm.):

–          PKD 46.11.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

–          PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

–          PKD 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

–          PKD 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

–          PKD 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,

–          PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.5 – Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

–          PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

–          PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,

–          PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,

–          PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

–          PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

–          PKD 73.1 – Reklama,

–          PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

–          PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,

–          PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,

–          PKD 82.1 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

–          PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

–          PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

–          PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,

–          PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

–          PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

–          PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

–          PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

–          PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2/ na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3/ jeżeli podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji to Stowarzyszenie podejmie taką działalność po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
4/ dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 25

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Stowarzyszenia.

§ 26

Rok obrachunkowy dla Stowarzyszenia rozpoczyna się od dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

POBIERZ STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CENTRÓW OGRODNICZYCH

Call Now Button