image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Działalność gospodarcza

§ 24

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą:

1/ w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (zwanej dalej: „PKD”)( Dz.U. Nr 251 poz. 1885 ze zm.):

–          PKD 46.11.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

–          PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

–          PKD 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

–          PKD 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,

–          PKD 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,

–          PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.5 – Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

–          PKD 47.8 – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,

–          PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

–          PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,

–          PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,

–          PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

–          PKD 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

–          PKD 73.1 – Reklama,

–          PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

–          PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,

–          PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,

–          PKD 82.1 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

–          PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

–          PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

–          PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,

–          PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

–          PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

–          PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

–          PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

2/ na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3/ jeżeli podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji to Stowarzyszenie podejmie taką działalność po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
4/ dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Powrót do spisu treści…

Call Now Button