image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, i działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104) ze zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Owińska k/Poznania, gm. Czerwonak, woj. wielkopolskie.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może używać pełnej nazwy Stowarzyszenia, jak również jego skrótu w języku polskim lub obcym, a także wyróżniającego go znaku graficznego.

3. Wzór znaku graficznego ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne spełniające warunki określone w § 7 niniejszego Statutu. Wspierającymi członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne. Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia zarówno krajowego jak zagranicznego o podobnych zainteresowaniach i charakterze.

Powrót do spisu treści…

Call Now Button