image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Postanowienia końcowe

§ 25

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Stowarzyszenia.

§ 26

Rok obrachunkowy dla Stowarzyszenia rozpoczyna się od dnia 1 października każdego roku i trwa do 30 września.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Powrót do spisu treści…

Call Now Button