image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Środki realizacji

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez:

1.    szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

2.    wszechstronne propagowanie metod i technik sprzedaży oraz pomoc w tworzeniu dobrego wizerunku rynkowego w zakresie relacji z klientem i dostawcą, a także doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,

3.    wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy branżowej z zakresu ogrodnictwa, pielęgnacji terenów zieleni oraz funkcjonowania i misji centrów ogrodniczych, a także wiedzy służącej ochronie środowiska  w tym wykorzystania źródeł energii odnawialnej, propagowaniu nowości naukowych przez: stosowne publikacje, organizowanie sympozjów, kursów, zjazdów, wykładów, odczytów krajowych i zagranicznych, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych sympozjach, kursach, zjazdach, wykładach, odczytach; organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych lub promocyjnych,

4.    podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, szczególnie przez uczestnictwo w akcjach służących propagowaniu działań w tym zakresie, jak również patronowanie takim akcjom,

5.    wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia, jak również przez współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,

6.    działania mające na celu reklamowanie i promowanie celów i działalności Stowarzyszenia,

7.    prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, inicjując tym samym współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

8.    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

9.    działalność wystawienniczą, wydawniczą i prasową,

10. wspieranie inicjatyw organizowanych przez inne podmioty zewnętrzne w zakresie pokrywającym się z celami Stowarzyszenia, głównie przez oficjalne popieranie lub patronowanie takim przedsięwzięciom, a także bezpłatne użyczanie logo Stowarzyszenia,

11. współpracę z jednostkami badawczo rozwojowymi i naukowymi oraz inspirowanie działalności naukowej i oświatowej.

12. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów i struktur Stowarzyszenia. 

Powrót do spisu treści…

Call Now Button