image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Władze Stowarzyszenia

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:
         1/ Walne Zgromadzenie Członków,
         2/ zarząd,
         3/ komisja rewizyjna,
         4/ sąd koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu władz przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

§ 11

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

§ 12

1. Władze Stowarzyszenia obowiązane są przestrzegać prawo, postanowienia Statutu i w swej działalności kierować się zasadami demokracji, również samorządności.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków – z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem, w tym, z zastrzeżeniem postanowień § 15.

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez zarząd co najmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 15 grudnia, z tym, że raz na trzy lata Walne Zgromadzenie Członków ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zarząd powiadamia członków na piśmie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/5 ogółu członków.
2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje sprawy wyłącznie, z powodu których zostało zwołane. Powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku na piśmie.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a bez względu na ilość uczestników – w drugim terminie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, w drugim terminie.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru władz oraz uchwały w sprawie odwołania od decyzji zarządu w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka, które przeprowadza się w wyniku głosowania tajnego.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

         1/ uchwalanie zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia,
         2/ ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,
         3/ określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej, w tym także wysokości składek członkowskich,
         4/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
         5/ udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
         6/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
         7/ wybór i odwoływanie: prezesa zarządu, członków: zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
         8/ podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
         9/ rozpoznawanie odwołań od uchwał zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
         10/ ustalanie wzoru znaku graficznego Stowarzyszenia oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez poszczególnych członków Stowarzyszenia,
         11/ nadawanie honorowego członkostwa w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia. 
2. W głosowaniu nad udzieleniem zarządowi absolutorium nie mogą brać udziału członkowie zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób. Wyboru wszystkich członków zarządu w tym prezesa zarządu dokonuje dokonuje Walne Zgromadzenie Członków. Na poszczególne funkcje, poza prezesem zarządu, członkowie zarządu dokonują wyboru spośród siebie. 
2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale.
3. Do ważności uchwał zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady określone w § 15 niniejszego Statutu.
4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
         1/ realizuje Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
         2/ realizuje merytoryczny program Stowarzyszenia,
         3/ reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
         4/ dysponuje funduszami Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem,
         5/ zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,
         6/ uchwala regulamin pracy biura Stowarzyszenia i określa jego etaty oraz wynagrodzenie pracowników,
         7/ załatwia wszelkie inne sprawy nie należące do pozostałych władz Stowarzyszenia.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Stowarzyszenie może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

§ 18

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
2. Posiedzenie komisji rewizyjnej odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
3. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 19

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
         1/ kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
         2/ przedkładanie zarządowi wniosków z bieżącej kontroli,
         3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków, co najmniej raz w roku, oceny działalności zarządu i przedstawienie wniosków – w tym wniosku dotyczącego absolutorium dla zarządu,
         4/ wnioskowanie pod adresem zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20

1. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają sędziowie ze swego grona nie później niż w 14 dni po wyborach.
3. Tryb pracy sądu koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Sąd koleżeński wymierza następujące kary:
         1/ upomnienie,
         2/ nagana,
         3/ zawieszenie w prawach członka na okres do 3 lat,
         4/ wykluczenie z szeregu Stowarzyszenia.
5. Postępowanie przed sądem koleżeńskim wszczyna się na wniosek zainteresowanego lub na wniosek zarządu.

§ 21

1. Do zakresu działania sądu koleżeńskiego należy:
         1/ rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych,
         2/ orzekanie o wykluczeniu członka z szeregu Stowarzyszenia za czyny opisane w § 9 ust. 4,
         3/ stosowanie innych kar wymienionych w § 20 ust. 4 Statutu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Stowarzyszenia obowiązków statutowych lub etyki zawodowej,
         4/ przedstawienie raz w roku sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 22

Od orzeczeń sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Powrót do spisu treści…

 

 

Call Now Button